NAUČNI I STRUČNI RAD

izdavačka DJELATNOST

       Naučno-istraživački tim: (prof. dr Obren Gnjato, prof. dr Milimir Lojović, prof. dr Nina Milinić, prof. dr Andrijana Mrkaić Ateljević, prof. dr Slobodan Subotić, prof. dr Vidomir Obradović, i dr.)

knjige, UDŽBENICI

1. Mr Milimir Lojović, mr Obren Gnjato, i drugi (2005), Republika Srpska – Turistički potencijali, Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva Istočno Sarajevo. ISBN 99938-0-581-5.

2. Prof. dr Milimir Lojović (2015) „Ekonomika-hotelsko turističkih preduzeća,“ Visoka škola za turizam i hotelijerstvo u Trebinju, Trebinje, ISBN 978-99955-685-1-1
3. Prof. dr Milimir Lojović (2015), „Primjena teorije ekonomike u poslovanju hotelsko-turističkih preduzeća“, Visoka škola za turizam i hotelijerstvo u Trebinju, Trebinje, ISBN 978-99955-685-2-8
4. Prof. dr Milimir Lojović, mr Andrijana Mrkaić Ateljević (2016), „Upravljanje realnim investicijama u hotelijerstvu,“ Visoka škola za turizam i hotelijerstvo u Trebinju, Trebinje, ISBN 978-99955-685-3-5
5. Prof. dr Milimir Lojović, prof. dr Obren Gnjato, mr Nina Lojović Milinić (2016) „Strateški pristup razvoju turizma istočne Hercegovine“, Visoka škola za turizam i hotelijerstvo u Trebinju, Trebinje, ISBN 978-99955-685-4-2
6. Prof. dr Milimir Lojović, (2017), „Ekonomski aspekti i međunarodni integracioni procesi u poslovanju hotela“, Visoka škola za turizam i hotelijerstvo u Trebinju, Trebinje, ISBN 978-99955.685-6-6
7. Doc. dr Slobodan Subotić, (2017), prof. dr Rajko Radović, prof. dr Vitomir Starčević, „Berzansko poslovanje“, ISBN 978-99955-45-24-6, Univerzitet u Istočnom Sarajevu.
8. Prof. dr Milimir Lojović, prof. dr Obren Gnjato, (2018), „Prostorno-funkcionalna organizacija i standardizacija hotela“, Visoka škola za turizam i hotelijerstvo u Trebinju, Trebinje, ISBN 978-99955-685-7-3
9. Prof. dr Milimir Lojović, prof. dr. Obren Gnjato, (2019), „Organizacioni oblici pružanja ugostiteljskih usluga načini usluživanja i sredstva ponude u ugostiteljstvu“, Visoka škola za turizam  i hotelijerstvo u Trebinju, Trebinje ISBN 978-99955-685-8-0
10. Prof. dr Milimir Lojović, prof. dr Obren Gnjato, (2019), „Turistički potencijali istočne Hercegovine – strateški pravci održivog razvoja turizma “, Visoka škola za turizam i hotelijerstvo u Trebinju, Trebinje, ISBN 978-99955-685-9-7
11. Prof. dr Milimir Lojović, (2020), „Hotelijerstvo kao faktor turističke ponude“, Visoka škola za turizam i hotelijerstvo u Trebinju, Trebinje, ISBN 978-99976-685-906-09
12. Prof. dr Milimir Lojović, prof. dr Obren Gnjato, (2020), „Prirodni i antropogeni faktori održivog razvoja turizma na području Trebinja“, Visoka škola za turizam i hotelijerstvo u Trebinju, Trebinje, ISBN 978-99976-685-906-1-6
13. Prof. dr Slobodan Subotić, dr Goran Mitrović, (2020), „Finansijska tržišta, institucije i instrumenti“, ISBN 798-99976-906-2-3, Visoka škola za turizam i hotelijerstvo Trebinje. 
14. Prof. dr Slobodan Subotić, dr Goran Mitrović, (2021), „Specifični oblici finansiranja preduzeća“ ISBN 978-99976-906-3-0, Visoka škola za turizam i hotelijerstvo Trebinje.
15. Prof. dr Milimir Lojović (2022), „Antropogeografske osnove i problemi razvoja turizma istočne Hercegovine“, Visoka škola za turizam i hotelijerstvo Trebinje ISBN: 978-99976-906-6-1.

projekti, STUDIJE

1. Prof. dr Milimir Lojović (2009), „Vjerski turizam istočne Hercegovine“, Visoka škola za turizam i hotelijerstvo Trebinje.                                                            
2. Prof. dr Milimir Lojović, prof. dr Obren Gnjato (2009) „Eko i avanturistički turizam Zelengore“, Visoka škola za turizam i hotelijerstvo Trebinje.
3. Prof. dr Milimir Lojović, prof. dr Obren Gnjato (2009), „Prirodnogeografske vrijednosti Zelengore kao potencijal za razvoj eko i avanturističkog turizma“, Visoka škola za turizam i hotelijerstvo Trebinje.                                                          
4. Prof. dr Milimir Lojović, prof. dr Obren Gnjato, i drugi, „Strategija razvoja turizma Republike Srpske za period 2010 – 2020. godina,“ usvojena od Vlade i Narodne Skupštine Republike Srpske, 2011. godine.
5. Prof. dr Milimir Lojović, prof. dr Obren Gnjato, i drugi ( 2013), „Studija ekonomske opravdanosti turističkog sportsko-rekreativnog kompleksa „Bileća Grad Jezero“ odobrena od Vlade Republike Srpske, Rješenjem br,14-01-09-2-1485-27/12 od 04.07.2013. godine, i Komisije za koncesije Republike Srpske, Rješenjem br.01-490-2/13 od 28.05.2013. godine.
6. Prof. dr Milimir Lojović, prof. dr Obren Gnjato (2015), “Obnovljivi izvori energije u turizmu“, Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost (Ugovor br: 04-1038-2/15).
7. Prof. dr Milimir Lojović, prof. dr Obren Gnjato (2015), „Iskorištavanje lokalnih resursa/kreiranje turističkog proizvoda i promocije“, JICA, Japan international, Cooperation Agency, Trebinje.                    
8. Prof.dr Andrijana Mrkaić Ateljević (2022) „Uticaj karantina usljed COVIDA – 19 na muzičku industriju u Sloveniji i BiH“, bilateralni projekat BiH-Slovenija, član projektnog tima u saradnji sa „Oikos“ institutom.
9. Prof.dr Nina Lojović Milinić, prof. dr Andrijana Mrkaić Ateljević (2022), projekat “Roots of the Future – ROOF” finansiran od strane Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije, implementiran od strane italijanske organizacija CISP (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli); članovi tima zajedno sa studentima Visoke škole.

učešće u projektima obezbjeđenja kvaliteta VISOKE ŠKOLE

  1. 2005-2008. Tempus projekt: Jačanje osiguranja kvaliteta na BH univerzitetima
  2. 2006-2008. Tempus projekt: Strukturalni razvoj QA na BH univerzitetima
  3. 2006-2008. Projekt CoE i EC: Jačanje visokog obrazovanja u BiH  
  4. 2007-2008. Tempus projekt: Izrada SER studijskih programa po EU metodologiji
  5. 2007-2009. Tempus projekt: Od osiguranja kvaliteta do razvoja strategijе
  6. 2008-2010. Tempus projekt: Evropski standardi za evaluaciju i akreditaciju u području WBHEA
  7. 2008-2010. Tempus projekt: Evropski dijalog o razvoju zajedničkih standarda QA

NAŠI PARTNERI

U DRUŠTVU SA NAJBOLJIMA