ПРАВНИ ОКВИР

правни основ : ВИСОКЕ ШКОЛЕ

1) Сагласност на статусну промјену Више у Високу школу за туризам и хотелијерство бр: 07.2-2160/07 од 12.06.2007. године,

2)  Судски регистар код Основног суда у Требињу Рјешењем бр.  РУ-1-1652-00 од 05.07.2007. године, регистрована за дјелатност високог образовања које се остварује кроз академске студије првог циклуса,

 3)  Дозвола за рад издата од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске бр. 07.2-9617/07 од 28.12.2007. године,

4)    Сагласност на Статут Високе школе бр: 07.2-2160/07 од 21.06.2007.,

5)  Рјешење о испуњености услова за почетак рада Високе школе за туризам и хотелијерство у Требињу (са почетном акредитацијом) бр:07.2-2160-5/07 од 02.07.2007.,

6)  Дозвола за рад за извођење студијског програма „Туризам и хотелијерство- 180 ЕЦТС“ бр: 07.2-9617/07 од 28.12.2007. године,

7)  Дозвола за рад за извођење студијског програма „Пословна економија туристичке привреде – 240 ЕЦТС“ бр:07.023/612-8-3-1/11 од 25.02.2013. године,

8) Рјешење о упису у Регистар високошколских установа бр: 07.023/600-1840-3067/08 од 07.05.2008. године,

9)  Регистар издавача (издавачка дјелатност) бр.07.030-053-87-1/11 ред. број 317,

10)  Рјешење о регистрацији, Окружни привредни суд Требиње број: 062-0-REG-12-  000249 од 15.10.2012. године,

11)   Закључак Замјеника Начелника општине број:11-1-329/04 од 20.10.2004. године,

12)   Закључк Начелника општине број: 11-1-329/1-04 од 16.02.2005. године,

13)  Обавјештење о разврставању пословног субјекта по дјелатности бр. 26038 од 29.10.2012. године,

14)  Рјешење о испуњености услова за извођење студијског програма „Пословна економија туристичке привреде“- 240 ЕЦТС бодова.

Основни правни акт Високе школе је Статут којим се прописује организовање рада Високе школе, органи и тијела, управљање и руковођење овом високошколском установом, заступање и представљање Високе школе, студијски програми, организација и обављање научноистраживачког и стручног рада, начин остваривања права и обавеза наставног, административног особља,  студената, начин остваривања прихода, управљање средствима и имовином, поступак избора у академска звања, испитни рокови и период студирања и друга питања у складу са Законом о високом образовању РС („Сл. гласник РС“ бр. 67/20).

НАШИ ПАРТНЕРИ

У ДРУШТВУ СА НАЈБОЉИМА