ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО

180 ЕЦТС

            Висока школа реализује студијски програм „Туризам и хотелијерство“-180 ЕЦТС, као студиј првог циклуса основних академских студија у трајању од три године. Студије се организују у сједишту Школе, по моделу 3+0, у трајању од шест семестара као редовни или ванредни студиј. Студије припадају научном пољу/области: Друштвене науке/економија и пословање.

            Програмски садржаји студијског програма су заједнички за прве двије године (заједничке основе) студија, док у трећој години студија предвиђено је да се студенти према индивидуалном интересовању за научну област/проблем могу добровољно опредијелити за студијске програме: туризам или хотелијерство уз могућност одабира изборних предмета-колегија.          

           У току прве двије године студија студенти стичу знања из области основа економије, туризма, туристичке географије, пословног права и страних језика (енглеског и италијанског као обавезних предмета који се изучавају у току трогодишњег студија, и руског језика који се изучава као изборни предмет у трећој години студија), културно-историјских основа туризма, туристичких агенција и информатике. Структурном анализом и методом модулације постојећег лиценцираног трогодишњег  студијског програма „туризам и хотелијерство“-180 ЕЦТС долази се до закључка да трогодишњи студијски програм, поред предмета који имају општи и туристички карактер,  има тзв. „економски код“ кога сачињавају предмети економске струке.

Излазне квалификације свршених студената (академска звања) на студијском програму  „Туризам и хотелијерство“- 180 ЕЦТС, су:

НАШИ ПАРТНЕРИ

У ДРУШТВУ СА НАЈБОЉИМА