НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАД

издавачка ДЈЕЛАТНОСТ

       Научно-истраживачки тим: (проф. др Обрен Гњато, проф. др Милимир Лојовић, проф. др Нина Милинић, проф. др Андријана Мркаић Атељевић, проф. др Слободан Суботић, проф. др Видомир Обрадовић, и др.)

књиге, УЏБЕНИЦИ

 1. Мр Милимир Лојовић, мр Обрен Гњато, и други (2005), Република Српска – Туристички потенцијали, Завод за издавање уџбеника и наставна средства Источно Сарајево. ISBN 99938-0-581-5.
 2. Проф. др Милимир Лојовић (2015) „Економика-хотелско туристичких предузећа,“ Висока школа за туризам и хотелијерство у Требињу, Требиње, ISBN 978-99955-685-1-1
 3. Проф. др Милимир Лојовић (2015), „Примјена теорије економике у пословању хотелско-туристичких предузећа“, Висока школа за туризам и хотелијерство у Требињу, Требиње, ISBN 978-99955-685-2-8
 4. Проф. др Милимир Лојовић, мр Андријана Мркаић Атељевић (2016), „Управљање реалним инвестицијама у хотелијерству,“ Висока школа за туризам и хотелијерство у Требињу, Требиње, ISBN 978-99955-685-3-5
 5. Проф. др Милимир Лојовић, проф. др Обрен Гњато, мр Нина Лојовић Милинић (2016) „Стратешки приступ развоју туризма источне Херцеговине“, Висока школа за туризам и хотелијерство у Требињу, Требиње, ISBN 978-99955-685-4-2
 6. Проф. др Милимир Лојовић, (2017), „Економски аспекти и међународни интеграциони процеси у пословању хотела“, Висока школа за туризам и хотелијерство у Требињу, Требиње, ISBN 978-99955.685-6-6
 7. Доц. др Слободан Суботић, (2017), проф. др Рајко Радовић, проф. др Витомир Старчевић, „Берзанско пословање“, ISBN 978-99955-45-24-6, Универзитет у Источном Сарајеву.
 8. Проф. др Милимир Лојовић, проф. др Обрен Гњато, (2018), „Просторно-функционална организација и стандардизација хотела“, Висока школа за туризам и хотелијерство у Требињу, Требиње, ISBN 978-99955-685-7-3
 9. Проф. др Милимир Лојовић, проф. др. Обрен Гњато, (2019), „Организациони облици пружања угоститељских услуга начини услуживања и средства понуде у угоститељству“, Висока школа за туризам  и хотелијерство у Требињу, Требиње ISBN 978-99955-685-8-0
 10. Проф. др Милимир Лојовић, проф. др Обрен Гњато, (2019), „Туристички потенцијали источне Херцеговине – стратешки правци одрживог развоја туризма “, Висока школа за туризам и хотелијерство у Требињу, Требиње, ISBN 978-99955-685-9-7
 11. Проф. др Милимир Лојовић, (2020), „Хотелијерство као фактор туристичке понуде“, Висока школа за туризам и хотелијерство у Требињу, Требиње, ISBN 978-99976-685-906-09
 12. Проф. др Милимир Лојовић, проф. др Обрен Гњато, (2020), „Природни и антропогени фактори одрживог развоја туризма на подручју Требиња, Висока школа за туризам и хотелијерство у Требињу, Требиње, ISBN 978-99976-685-906-1-6
 13. Проф. др Слободан Суботић, др Горан Митровић, (2020), „Финансијска тржишта, институције и инструменти“, ISBN 798-99976-906-2-3, Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње. 
 14. Проф. др Слободан Суботић, др Горан Митровић, (2021), „Специфични облици финансирања предузећа ISBN 978-99976-906-3-0, Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње.
 15. Проф. др Милимир Лојовић (2022), „Антропогеографске основе и проблеми развоја туризма источне Херцеговине“, Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње ISBN: 978-99976-906-6-1.

пројекти, СТУДИЈЕ

 1. Проф. др Милимир Лојовић (2009), „Вјерски туризам источне Херцеговине“, Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње.                                                            
 2. Проф. др Милимир Лојовић, проф. др Обрен Гњато (2009) „Еко и авантуристички туризам Зеленгоре“, Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње.
 3. Проф. др Милимир Лојовић, проф. др Обрен Гњато (2009), „Природногеографске вриједности Зеленгоре као потенцијал за развој еко и авантуристичког туризма“, Висока школа за туризаm и хотелијерство Требиње.                                                          
 4. Проф. др Милимир Лојовић, проф. др Обрен Гњато, и други, „Стратегија развоја туризма Републике Српске за период 2010 – 2020. година,“ усвојена од Владе и Народне Скупштине Републике Српске, 2011. године.
 5. Проф. др Милимир Лојовић, проф. др Обрен Гњато, и други ( 2013), „Студија економске оправданости туристичког спортско-рекреативног комплекса „Билећа Град Језеро“ одобрена од Владе Републике Српске, Рјешењем бр,14-01-09-2-1485-27/12 од 04.07.2013. године, и Комисије за концесије Републике Српске, Рјешењем бр.01-490-2/13 од 28.05.2013. године.
 6. Проф. др Милимир Лојовић, проф. др Обрен Гњато (2015), “Обновљиви извори енергије у туризму“, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност (Уговор бр: 04-1038-2/15).
 7. Проф. др Милимир Лојовић, проф. др Обрен Гњато (2015), „Искориштавање локалних ресурса/креирање туристичког производа и промоције“, JICA, Japan international, Cooperation Agency, Требиње.                    
 8. Проф.др Андријана Мркаић Атељевић (2022) „Утицај карантина усљед COVIDA – 19 на музичку индустрију у Словенији и БиХ“, билатерални пројекат БиХ-Словенија, члан пројектног тима у сарадњи са „Оикос“ институтом.
 9. Проф.др Нина Лојовић Милинић, проф. др Андријана Мркаић Атељевић (2022), пројекат „Roots of the Future – ROOF“ финансиран од стране Министарства вањских послова и међународне сарадње Републике Италије, имплементиран од стране италијанске организација CISP (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli); чланови тима заједно са студентима Високе школе.

учешће у пројектима о обезбјеђењу квалитета ВИСОКЕ ШКОЛЕ

 1. 2005-2008. Tempus projekt: Jačanje osiguranja kvaliteta na BH univerzitetima
 2. 2006-2008. Tempus projekt: Strukturalni razvoj QA na BH univerzitetima
 3. 2006-2008. Projekt CoE i EC: Jačanje visokog obrazovanja u BiH  
 4. 2007-2008. Tempus projekt: Izrada SER studijskih programa po EU metodologiji
 5. 2007-2009. Tempus projekt: Od osiguranja kvaliteta do razvoja strategijе
 6. 2008-2010. Tempus projekt: Evropski standardi za evaluaciju i akreditaciju u području WBHEA
 7. 2008-2010. Tempus projekt: Evropski dijalog o razvoju zajedničkih standarda QA

НАШИ ПАРТНЕРИ

У ДРУШТВУ СА НАЈБОЉИМА